ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿತು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಉಮಾಪತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಬಾರಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೀಡಿ ಬಹಿರಂಗ ಸವಾಲ್ ಎಸೆದ ಇಂದ್ರಜಿತ್. ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿತು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಉಮಾಪತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಬಾರಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೀಡಿ ಬಹಿರಂಗ ಸವಾಲ್ ಎಸೆದ ಇಂದ್ರಜಿತ್. ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!