ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ?? ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ??

ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ?? ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!