ಮೈದಾ ಪರೋಟ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಚನೇನ?? ಗೋದಿ ಪರೋಟ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ರುಚಿ ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡು ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಮೈದಾ ಪರೋಟ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಚನೇನ?? ಗೋದಿ ಪರೋಟ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ರುಚಿ ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡು ಸಿಗುತ್ತದೆ.

error: Content is protected !!