ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ, ಹಣ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುವು ಗೊತ್ತೇ??

ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ, ಹಣ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುವು ಗೊತ್ತೇ??

ಮಗಳು-ಸೊಸೆಯನ್ನು ‘ಮನೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ’ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಧಾರ್ಮಿಕವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ, 100 ರಷ್ಟು ತರ್ಕ ಕೂಡ ಇದೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ

ಮಗಳು-ಸೊಸೆಯನ್ನು ‘ಮನೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ’ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಧಾರ್ಮಿಕವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ, 100 ರಷ್ಟು ತರ್ಕ ಕೂಡ ಇದೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ

error: Content is protected !!