ಮಂಚ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೇ ಮಾತ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಎಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕನಿಗೆ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೆಪ್ಪಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕ.

ಮಂಚ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೇ ಮಾತ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಎಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕನಿಗೆ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೆಪ್ಪಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕ.

ಬಯಲಾಯಿತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಅಸಲಿ ಮುಖ. ಮೂರಾಬಟ್ಟೆಯಾಯಿತು ಹನುಮಂತನ ಬದುಕು. ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಹಾಕಿದ ಹನುಮಂತ.

ಬಯಲಾಯಿತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಅಸಲಿ ಮುಖ. ಮೂರಾಬಟ್ಟೆಯಾಯಿತು ಹನುಮಂತನ ಬದುಕು. ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಹಾಕಿದ ಹನುಮಂತ.

error: Content is protected !!