ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸರಿ, ಆದರೆ ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಣರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸರಿ, ಆದರೆ ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಣನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!