ಜೀವನ ಪಾಠ: ಸೋಮಾರಿ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಲು ಗುರು ಹೂಡಿದ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿದರೇ ಖಂಡಿತಾ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಜೀವನ ಪಾಠ: ಸೋಮಾರಿ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಲು ಗುರು ಹೂಡಿದ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿದರೇ ಖಂಡಿತಾ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಸಿಗಲಿದೆ.

error: Content is protected !!