ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿಯಾದ ಸರಸ್ವತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮನೋಹರವಾದ ಜಲಪಾತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೊನೆಯ ಹಳ್ಳಿಯದು..!!

ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿಯಾದ ಸರಸ್ವತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮನೋಹರವಾದ ಜಲಪಾತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೊನೆಯ ಹಳ್ಳಿಯದು..!!

error: Content is protected !!