ಕರುನಾಡ ವಾಣಿ
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ
Daily Archives

January 16, 2018

ನನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕರಿಮಣಿ ಬಿದ್ದ ದಿನವೇ ನನ್ನವರು ದೇಶಕೋಸ್ಕರ ಹೆಣವಾದರು, ಮದುವೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ದಿನವೇ…

"ನನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕರಿಮಣಿ ಬಿದ್ದ ದಿನವೇ ನನ್ನವರು ದೇಶಕೋಸ್ಕರ ಹೆಣವಾದರು", ಮದುವೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ದಿನವೇ ಹುತಾತ್ಮನಾದ ಧೀರ ಹಾಗೂ ಧೀಮಂತ ಯೋಧನ ವೀರ ಯೋಶೋಗಾಥೆ!!

ಸಮುದ್ರದ ಮದ್ಯೆ ಇರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟರೆ ಹಿಂದುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ!!!!

ಸಮದ್ರದ ಮದ್ಯೆ ಇರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟರೆ ಹಿಂದುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ!!!! ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣುತುಂಬಾ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎನ್ನುತ್ತಾ....