ಜಮೀರ್ ಹೊಸ ವೇಷ ಕಂಡು ಸಿಡಿದೆದ್ದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ! ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ರವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ??

ಜಮೀರ್ ಹೊಸ ವೇಷ ಕಂಡು ಸಿಡಿದೆದ್ದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ! ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ರವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!