ಚೀನಾ ಪಾಕ್ ಗೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರುವಾದ ಭಾರತ, ಮೋದಿ ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ಗರಿ

ಚೀನಾ ಪಾಕ್ ಗೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರುವಾದ ಭಾರತ, ಮೋದಿ ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ಗರಿ

error: Content is protected !!