ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ: ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೇರಿದ ಜನ ನಾಯಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ: ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೇರಿದ ಜನ ನಾಯಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿ

error: Content is protected !!