ಮಹರ್ಷಿ ವೇದ ವ್ಯಾಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲಿಯುಗ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?? ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಮಹರ್ಷಿ ವೇದ ವ್ಯಾಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲಿಯುಗ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?? ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ವಿದುರ ನೀತಿ: ಮಹಾತ್ಮ ವಿದುರನ ಈ 5 ನೀತಿಗಳು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

ವಿದುರ ನೀತಿ: ಮಹಾತ್ಮ ವಿದುರನ ಈ 5 ನೀತಿಗಳು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಹಿ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ !

ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಹಿ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ !

ಅರ್ಜುನನು ಕೂಡ ಸೋಲಿಸಲಾಗದ ವಿಧುರ ಯಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?? ಈತನ ಶಕ್ತಿ ಕಂಡು ಕೃಷ್ಣನೇ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ ತಡೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ??

ಅರ್ಜುನನು ಕೂಡ ಸೋಲಿಸಲಾಗದ ವಿಧುರ ಯಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?? ಈತನ ಶಕ್ತಿ ಕಂಡು ಕೃಷ್ಣನೇ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ ತಡೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ??

ಕೈಕೆಯಿ 14 ವರ್ಷಗಳೇ ರಾಮನಿಗೆ ವನವಾಸ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?? ಹೆಚ್ಚು ವರ ಕೇಳಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೇ??

ಕೈಕೆಯಿ 14 ವರ್ಷಗಳೇ ರಾಮನಿಗೆ ವನವಾಸ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?? ಹೆಚ್ಚು ವರ ಕೇಳಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೇ??

ಭೀಷ್ಮರು ಯಾವ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಣಗಳ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ನ’ರಳಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಗೊತ್ತೇ?? ಕೃಷ್ಣ ನೀಡಿದ ಜೀವನ ಪಾಠ.

ಭೀಷ್ಮರು ಯಾವ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಣಗಳ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ನ’ರಳಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಗೊತ್ತೇ?? ಕೃಷ್ಣ ನೀಡಿದ ಜೀವನ ಪಾಠ.

ದುರ್ಯೋದನ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರ್ಣ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ದುರ್ಯೋದನ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರ್ಣ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಯಾರ ಬಳಿ ನೆಲೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಧುರರು ತಿಳಿಸಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಯಾರ ಬಳಿ ನೆಲೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಧುರರು ತಿಳಿಸಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಕರ್ಣನ ಸೋಲಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮವೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ??

ಕರ್ಣನ ಸೋಲಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮವೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!