ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಆಧಾರ ಯೋಜನೆ ಏಕೆ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ..!!

Post Author: Ravi Yadav