ಪವಿತ್ರ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯವಾದ ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪವಿತ್ರ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯವಾದ ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ..?

error: Content is protected !!