ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ಆಟ ಆರಂಭಿಸಿದ ಯೋಗಿ ! ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ಆಟ ಆರಂಭಿಸಿದ ಯೋಗಿ ! ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!