ನಮೋ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ತುಂಬಿದ ತ್ರಿಪುರ ಸಿಎಂ – ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮುಕ್ತ ವಾಗಲಿದೆ ತ್ರಿಪುರ

ನಮೋ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ತುಂಬಿದ ತ್ರಿಪುರ ಸಿಎಂ – ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮುಕ್ತ ವಾಗಲಿದೆ ತ್ರಿಪುರ

error: Content is protected !!