ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಶೈಲಿಯ ಈ ಸಾಂಬಾರ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಿರಾ..! ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಶೈಲಿಯ ಈ ಸಾಂಬಾರ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಿರಾ..! ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.

ವಜ್ರಮುನಿರವರ ಮಗ ಸಿನೆಮಾದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ನೋಡಿದರೇ ನಿಜಕ್ಕೂ ಗ್ರೇಟ್ ಅನಿಸುತ್ತದೆ !

ವಜ್ರಮುನಿರವರ ಮಗ ಸಿನೆಮಾದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ನೋಡಿದರೇ ನಿಜಕ್ಕೂ ಗ್ರೇಟ್ ಅನಿಸುತ್ತದೆ !

ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡಿ ! ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡಿ ! ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರು ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರು ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!