ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಕುತಂತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಬಯಲು, ತೃತೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಕು: ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಭಾರಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಶಾಕ್ ತೃತೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಕು: ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಭಾರಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್

error: Content is protected !!