ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಕಥೆ.

ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಕಥೆ.

ದುಡಿದ ಹಣವೆಲ್ಲಾ ದಾನ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಕಾಂಚನಾ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಮನಮುಟ್ಟುವ ಸ್ಟೋರಿ ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ.

ದುಡಿದ ಹಣವೆಲ್ಲಾ ದಾನ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಕಾಂಚನಾ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಮನಮುಟ್ಟುವ ಸ್ಟೋರಿ ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ.

error: Content is protected !!