ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿದ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ! ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಯಾವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾ??

ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿದ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ! ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಯಾವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!