ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಚಿನ್ನದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ…!!ಇದನ್ನ ಓದಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ..!!

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಚಿನ್ನದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ…!!ಇದನ್ನ ಓದಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ..!!

error: Content is protected !!