ಮಾಯಾವತಿ ರವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಐಟಿ ಶಾಕ್ ! ಮೋದಿ ಕಾನೂನು ನೀಡಿದ ಏಟಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಮಾಯಾವತಿ ಸಹೋದರ ! ಬಾರಿ ಆಸ್ತಿ ವಶ

ಮಾಯಾವತಿ ರವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಐಟಿ ಶಾಕ್ ! ಮೋದಿ ಕಾನೂನು ನೀಡಿದ ಏಟಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಮಾಯಾವತಿ ಸಹೋದರ ! ಬಾರಿ ಆಸ್ತಿ ವಶ

error: Content is protected !!