ರೈತರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್, ತಮಿಳರ ಆರ್ಭಟ ! ಸರ್ಕಾರ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆಯೇ?? ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಎನ್ನಡನಾಡು ಆಗುತ್ತದೆ !

ರೈತರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್, ತಮಿಳರ ಆರ್ಭಟ ! ಸರ್ಕಾರ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆಯೇ?? ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಎನ್ನಡನಾಡು ಆಗುತ್ತದೆ !

error: Content is protected !!