ಚಿದಂಬರಂ ರವರು ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತು ! ಪಾಕ್ ನ ವಕೀಲರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ??

ಚಿದಂಬರಂ ರವರು ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತು ! ಪಾಕ್ ನ ವಕೀಲರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!