ನಾಯ್ಡುಗೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ ! ಮೋದಿ ಎಂಬ ಸುನಾಮಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ನಾಯ್ಡು ಪಾರ್ಟಿ, ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಡು

ನಾಯ್ಡುಗೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ ! ಮೋದಿ ಎಂಬ ಸುನಾಮಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ನಾಯ್ಡು ಪಾರ್ಟಿ, ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಡು

error: Content is protected !!