ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಶ್ರೀರಾಮುಲು: ಈ ಕೆಲಸ ನೋಡಿದರೆ ವಿರೋಧಿಗಳು ಕೂಡ ಸಲಾಂ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ

ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಶ್ರೀರಾಮುಲು: ಈ ಕೆಲಸ ನೋಡಿದರೆ ವಿರೋಧಿಗಳು ಕೂಡ ಸಲಾಂ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ

error: Content is protected !!