ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮಸಾಲ ಪಡ್ಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮಸಾಲ ಪಡ್ಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಸಾಲಾ ಬಾತ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಚಲರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಪ್ಪಾ.

ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಸಾಲಾ ಬಾತ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಚಲರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಪ್ಪಾ.

ಬದನೇಕಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಜೊತೆ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಬದನೇಕಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಜೊತೆ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

error: Content is protected !!