ಅಪ್ಪನ ಆಸೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಎಷ್ಟೇ ನೋವಿದ್ದರೂ ದೃಢ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ದೃತಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್.

ಅಪ್ಪನ ಆಸೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಎಷ್ಟೇ ನೋವಿದ್ದರೂ ದೃಢ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ದೃತಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್.

ನಿಜ ಹೇಳ್ತೇನೆ ದೇವರಾಣೆ ಅಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಈ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದ ಶಿವಣ್ಣ, ಮತ್ತೆ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಅಶ್ವಿನಿ.

ನಿಜ ಹೇಳ್ತೇನೆ ದೇವರಾಣೆ ಅಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಈ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದ ಶಿವಣ್ಣ, ಮತ್ತೆ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಅಶ್ವಿನಿ.

ದಿನಗಳು ಕಳೆದರು ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನೋವು, ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ನೋವಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ.

ದಿನಗಳು ಕಳೆದರು ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನೋವು, ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ನೋವಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ.

error: Content is protected !!