ನಾಯಕನ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಖಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ನಾಯಕನ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಖಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!