ಚಿನ್ನದ ಹುಡುಗ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ನಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟನಿಗೆ ಬಂತು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದೇಶ ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಚಿನ್ನದ ಹುಡುಗ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ನಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟನಿಗೆ ಬಂತು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದೇಶ ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!