ತೂಗುದೀಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಮನೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ??

ತೂಗುದೀಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಮನೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ??

error: Content is protected !!