ಸಾಸ್ ಗಳಿಲ್ಲದೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ರುಚಿಯಂತೂ ಮರೆಯೋಕಾಗಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ??

ಸಾಸ್ ಗಳಿಲ್ಲದೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ರುಚಿಯಂತೂ ಮರೆಯೋಕಾಗಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ??

error: Content is protected !!