ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ತಿನ್ನುವ ಟೊಮೋಟೊ ಸಾಂಬಾರ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.

ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ತಿನ್ನುವ ಟೊಮೋಟೊ ಸಾಂಬಾರ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.

error: Content is protected !!