ಭಾರತದ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು, ಈ ಬಾಗಿಲ ಮೂಲಕವೇ ವಿಷ್ಣು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು !. ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?

ಭಾರತದ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು, ಈ ಬಾಗಿಲ ಮೂಲಕವೇ ವಿಷ್ಣು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು !. ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?

ತಿಂಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚ್ನೆನ?? ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಮಸಾಲಾ ಕುಷ್ಕ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಪ್ಲೇಟ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.

ತಿಂಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚ್ನೆನ?? ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಮಸಾಲಾ ಕುಷ್ಕ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಪ್ಲೇಟ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.

error: Content is protected !!