ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕ ! ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಧ್ರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ??

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕ ! ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಧ್ರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!