ಮೊದಲ ದಿನ ಪೊಗರು ಚಿತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?? ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತಾ??

ಮೊದಲ ದಿನ ಪೊಗರು ಚಿತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?? ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!