ನನ್ನರಸಿ ರಾಧೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ನೋಡಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ?

ನನ್ನರಸಿ ರಾಧೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ನೋಡಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ?

error: Content is protected !!