ಹಳ್ಳಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಸಿನಿಮಾದ ನಟಿ ಫರೀನಾ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ? ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹಳ್ಳಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಸಿನಿಮಾದ ನಟಿ ಫರೀನಾ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ? ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

error: Content is protected !!