ಅಂಗಡಿಯ ಉಪ್ಪಿನ ಹಪ್ಪಳ ಬಿಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಪ್ಪಳ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ.

ಅಂಗಡಿಯ ಉಪ್ಪಿನ ಹಪ್ಪಳ ಬಿಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಪ್ಪಳ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ.

error: Content is protected !!