ಮಾಡಿದ 2 ಚಿತ್ರಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ, ನೆನಪಿರಲಿ ವರ್ಷ ಸಿನೆಮಾದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ??

ಮಾಡಿದ 2 ಚಿತ್ರಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ, ನೆನಪಿರಲಿ ವರ್ಷ ಸಿನೆಮಾದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ??

ತಿಂಡಿ ಮಾಡಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೇ?? ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ತಿಂಡಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕತ್ ರುಚಿ.

ತಿಂಡಿ ಮಾಡಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೇ?? ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ತಿಂಡಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕತ್ ರುಚಿ.

error: Content is protected !!