ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ: ಈ 3 ಜನರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ, ಎಂದಿಗೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಬೇಡಿ.

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ: ಈ 3 ಜನರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ, ಎಂದಿಗೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಬೇಡಿ.

ತಿಂಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದರೇ ನೀರ್ ದೋಸೆ, ನೀರ್ ಚಟ್ನಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ.

ತಿಂಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದರೇ ನೀರ್ ದೋಸೆ, ನೀರ್ ಚಟ್ನಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಂತಹ ಟೊಮೇಟೊ ತೊಕ್ಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಂತಹ ಟೊಮೇಟೊ ತೊಕ್ಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ.

error: Content is protected !!