ಈ 3 ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಬಿಡದಿದ್ದರೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಚಾಣಕ್ಯ. ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ??

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಚಾಣಕ್ಯ ರವರ ಬಗ್ಗ ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ಚಾಣಕ್ಯ ರವರ ತಮ್ಮ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಲಿತರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಮೂರು ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಬನ್ನಿ.

ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ:ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬೇಡಿ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೇ ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳಲು ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು. ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ನಾಚಿಕೆ ಬೇಡ. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ವಹಿವಾಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣ ಕೇಳಲು ನಾಚಿಕೆಪಡಬೇಡ. ಆದರೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬರು ಎಂದಿಗೂ ನಾಚಿಕೆಪಡಬಾರದು. ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಲು ನಾಚಿಕೆ ಇರುವ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ತನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವಮಾನದಿಂದ ಕೇಳಲು ಅವರೀಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವಾಗ ನಾಚಿಕೆಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ನಾಚಿಕೆಪಡಬೇಡ. ಅರ್ಥವಾಗದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕೇಳಬೇಕು.

ತಿನ್ನುವಾಗ: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಮೂರನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ನಾಚಿಕೆಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ನಾಚಿಕೆಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ? ಆದ್ದರಿಂದ, ಕನಿಷ್ಠ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ನಾಚಿಕೆಪಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು.

Post Author: Ravi Yadav