ವಯಸ್ಸಾದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಲು ಹೋದಾಗ ನಡೆದದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?? ಜೀವನ ಪಾಠದ ಜೊತೆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆ.

ವಯಸ್ಸಾದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಲು ಹೋದಾಗ ನಡೆದದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?? ಜೀವನ ಪಾಠದ ಜೊತೆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆ.

ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎರಡು ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾರ ಕಟ್ಟುವುದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎರಡು ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾರ ಕಟ್ಟುವುದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ?

error: Content is protected !!