ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ,ಬ್ಯಾಟರಿ ಕ್ಷಮತೆಯೂ ಸೂಪರ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ತೊಂದರೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ,ಬ್ಯಾಟರಿ ಕ್ಷಮತೆಯೂ ಸೂಪರ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ತೊಂದರೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

error: Content is protected !!