ಈ ಗಿಡದ ಎರಡು ಎಲೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಸದಾ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಸುಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಈ ಗಿಡದ ಎರಡು ಎಲೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಸದಾ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಸುಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸಾಕಾಗಿದೆಯೇ?? ಈರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದೇ ಈ ಟೊಮೇಟೊ ಮಸಾಲಾ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೇಟ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸಾಕಾಗಿದೆಯೇ?? ಈರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದೇ ಈ ಟೊಮೇಟೊ ಮಸಾಲಾ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೇಟ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಂಡತಿಯರ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಗಂಡನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ನೋಡಿದರೇ ನೀವೇ ಸರಿ ಎನ್ನುತ್ತೀರಾ.

ಹೆಂಡತಿಯರ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಗಂಡನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ನೋಡಿದರೇ ನೀವೇ ಸರಿ ಎನ್ನುತ್ತೀರಾ.

error: Content is protected !!