ಒಂದು ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಹಾವುಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಹಲ್ಲಿ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?? ನೀವೇ ನೋಡಿ

ಒಂದು ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಹಾವುಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಹಲ್ಲಿ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?? ನೀವೇ ನೋಡಿ

ಅಬ್ಬಾ ! ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಮಾನ ಚಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇಂಧನ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?? ನೀವರಿಯದ ಮಾಹಿತಿ

ಅಬ್ಬಾ ! ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಮಾನ ಚಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇಂಧನ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?? ನೀವರಿಯದ ಮಾಹಿತಿ

error: Content is protected !!