ಧೋನಿ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ ಸ್ವಾಮಿ ! ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ! ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಧೋನಿ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ ಸ್ವಾಮಿ ! ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ! ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!