ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತವಾದರೇ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಜೀವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದೇ ಇರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತವಾದರೇ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಜೀವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದೇ ಇರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ವಿವೋ, ವಿವೋ ಮಂಡಿಯೂರಿದರೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ನಡೆದ್ದದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ವಿವೋ, ವಿವೋ ಮಂಡಿಯೂರಿದರೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ನಡೆದ್ದದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

error: Content is protected !!