ಗೇರ್ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ ! 5 ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುದ್ದ ವಿಮಾನಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಲಾಡ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ! ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಗೇರ್ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ ! 5 ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುದ್ದ ವಿಮಾನಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಲಾಡ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ! ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!